NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto MONTESSORI ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA

MONTESSORI ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA
Radno mjesto
Mjesto rada: SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 2
Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Djelomično
Natječaj vrijedi od: 24.10.2023.
Natječaj vrijedi do: 1.11.2023.
Posloprimac
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije:
Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj
10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.), i Odluke Upravnog vijeća Montessori dječjeg vrtića Mali cvijetak raspisuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto
MONTESSORI ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 2 izvršitelja/ice (m/ž)
na određeno puno radno vrijeme
Uvjeti. članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to:
Poslove odgojitelja djece od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu može
obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu
odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.
Uz pisanu zamolbu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju, u presliku:
– životopis,
– presliku dokaza o stručnoj spremi,
– elektronički zapis od HZMO,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za kazneno djelo navedeno u čl. 25. Zakona, ne starije od 90 dana od objave
natječaja,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi postupak za prekršaj naveden u čl. 25. Zakona, ne starije od 90 dana od objave natječaja,
– potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere iz članka 25. Zakona, ne starija od 90
dana od objave natječaja,
– dokaz o državljanstvu.
U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova koje ispunjavaju propisane uvjete.
Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u
prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te
dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17,
98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine,
broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13,
98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine,
broj 84/21) te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s
invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi na
natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim
uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata and članovima njihovih obitelji (Narodne
novine, broj 121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za
ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju
prilo

žiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%2
0ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju in skladu s člankom 48.f Zakona
o zaštiti vojnih and civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,
58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj
dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti and rješenje, odnosno potvrdu iz
koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2.
Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u
trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na
natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji
koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na
poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%2
0ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-
%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju in skladu s člankom 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj
157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju
traženih uvjeta, priložiti and dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o
invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik
zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
Prijave s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti na e-mail adresu s naznakom “ZA NATJEČAJ”:
malicvijetaksplit@gmail.com
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Prijave dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
NAPOMENA: Ovaj natječaj objavljen je na oglasnoj ploči and mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje and oglasnim
pločama vrtića and mrežnim stranicama dječjih vrtića, dana 24.10.2023…
Poslodavac
Poslodavac: MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ MALI CVIJETAK
Kontakt: e-mailom: malicvijetaksplit@gmail.com (mailto:malicvijetaksplit@gmail.com)