Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto – ODGOJITELJ/ICA

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ DISNEYLAND“, SPLIT,raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1.ODGOJITELJ /ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno)
2. ODGOJITELJ / ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom
UVJETI:
– prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (N.N.133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Disneyland Split.
-jedna godina radnog iskustva, položen stručni ispit
Probni rad: 3 mjeseca
Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– domovnicu
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispita
– dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci)
a)potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)
b) potvrda nadležnog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.)
-dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a , ne stariji od mjesec dana
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta ( u izvorniku ili preslici) podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na sljedeću adresu:
DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND SPLIT, 21000 Split, Pujanke 22.
Kandidat/kinja koji/a prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan/na je pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti prednost sukladno članku 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br.121/17), uz prijavu na javni natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

NAPOMENA: Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Disneyland, Split, dana 23.09.2019.